„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Operacja pn. „Rozwój działalności gospodarczej w zakresie
produkcji olejów na zimno, sprzedaż surowców oleistych i
rozszerzenia sprzedaży internetowej.”
mająca na celu:
„Rozwój działalności gospodarczej poprzez utworzenie miejsca pracy
oraz podniesienie kompetencji Wnioskodawcy i pracownika w okresie
realizacji przedsięwzięcia, zwiększenie dochodów
z prowadzonej działalności gospodarczej.”
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.